• Vakıf Hizmetleri Şb.Md.

  .

  VAKIF HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  a-) Yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıfların beyanname ve bildirimleri ile iç denetim raporlarını ilgili birimlere iletmek,
  b-) Yeni, mülhak, cemaat ve esnafa mahsus vakıflarca denetim raporları gereğinin yerine getirilip getirilmediği hususu ile adli ve idari makamlara intikali gereken konukları takip etmek,
  c-) Genel Müdürlükçe temsilen yönetilen mülhak vakıfların iş ve işlemlerini yürütmek,
  d-) Mülhak vakıflardan aile vakfına dönüştürülecek olanlarla ilgili işlemleri yürütmek,
  e-) İdari para cezası ile ilgili işlemleri yürütmek,
  f-) Mülhak vakıfların evladiyet davaları ve galle fazlasına müstehak evlat olduğunun tespiti talebi ile ilgili açılan davaların işlemlerini yürütmek,
  g-) Vakfiyeden doğan alacak iddiası ile ilgili olarak açılan davalara ait işlemleri yürütmek,
  ı-) Mülhak vakıflarca kullanılmayan hayrat taşınmazların vakıf yöneticisinin talebi üzerine başka bir hayrata dönüştürülmesi veya akara devredilmesi paraya çevrilmesi gibi taleplerin Bölge Müdürlüğündeki işlemlerini yürütmek.
  i-) Mülhak ve cemaat vakıflarıyla ilgili hayır şartlarının değiştirilmesiyle ilgili müracaatları değerlendirerek Genel Müdürlüğe intikal ettirmek. Mülhak vakıflara akar ve hayrat taşınmazların tahsisi taleplerini Genel Müdürlüğe intikal ettirmek.
  o-) Mülhak vakıflarda fiili ve hukuki nedenlerle yönetici tayininin yapılmadığı durumlarda bu vakıfların temsilen yönetimini sağlamak.
  ö-) Mazbutaya alınması gereken mülhak vakıflarla ilgili işlemleri yapmak ve Genel Müdürlüğe intikal ettirmek.
  p-) Cemaat vakıflarının seçimi ile seçim çevrelerinin tespiti işlemlerini yürütmek ve Genel Müdürlüğe intikal ettirmek.
  r-) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
  HİZMET DURUMU
  99 cemaat,
  14 mülhak,
  1048 yeni vakıf’ın iş ve işlemleri ile
  1 yeni vakıf,
  3 mülhak vakfın idaresi müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA 2012 YILINDA VERGİ MUAFİYETİ UYGULANACAK YENİ VAKIFLARDA ASGARÎ MALVARLIĞI İLE KURULUŞ AMACINA YÖNELİK
  HARCAMA TUTARLARI
   
    ASGARÎ MARVARLIĞI TUTARI         : 733.000 TL
  AMACA YÖNELİK HARCAMA TUTARI:   69.000 TL

  DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE
  İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN
   
   
                          Kanun Numarası               : 5072
                          Kabul Tarihi                      : 22/1/2004
                          Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih :29/1/2004 Sayı :25361
   
                     
  Amaç ve kapsam
                      Madde 1- Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan dernekler ve Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakıflar ile bunların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini düzenler ve kapsar.
                      Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, bu Kanun kapsamı dışındadır. Ancak, bu vakıfların hangi esas ve usullere göre faaliyette bulunacakları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

                      Temel ilkeler
                      Madde 2- a) Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz.
                      b) Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz.
                      c) Kamu hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin, bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan temin edilmesi istenemez.
                      d) Kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamaz.
                      e) Dernek ve vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri, bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz.
                      f) Dernek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz.
                      g) Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz.
                      h) Kamu kurum ve kuruluşları, personel maaş ve ücretlerinden, kaynağında kesinti yaparak bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara aktarma yapamaz.
                      ı) İhaleyi yapan kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve dernekler ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacakları ihalelere katılamazlar.
   
                      Cezalar
                      Madde 3- 2 nci maddede belirtilen ilkelere aykırı hareket eden kamu görevlileri ile dernek ve vakıf yöneticileri, eylemleri başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca dernek ve vakıf yöneticileri hakkında görevden alma işlemi uygulanır.
                      Hizmetin verilebilmesi için dernek veya vakfa bağış yapılması ya da kullanılacak malzemenin dernek veya vakıftan temin edilmesinin zorunlu kılınması nedeniyle, kamu hizmeti engellenmiş veya geciktirilmiş ise ceza yarı nispetinde artırılarak tatbik edilir.
                      Dernek tüzüğü veya vakıf senedi bu Kanuna aykırı olan veya bu Kanuna aykırı işlemleri tespit edilen dernek ve vakıflar, genel hükümlere göre kapatılır. Kapatılan dernek malları Hazineye, vakıf malları ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal eder. Bu dernek ve vakıfların yöneticileri hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır.

                      Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıflar, 31.12.2005 tarihine kadar, dernek tüzüklerini veya vakıf senetlerini bu Kanun hükümlerine uygun hale getirir.(1)
                      Dernek tüzüğünü veya vakıf senedini altı ay içinde bu Kanuna uygun hale getirmeyen veya bu Kanuna aykırı işlemleri tespit edilen dernek ve vakıflar, genel hükümlere göre kapatılır. Kapatılan dernek malları Hazineye, vakıf malları ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal eder. Ayrıca, dernek tüzüğünü veya vakıf senedini bu süre içinde bu Kanuna uygun hale getirmeyen yöneticiler hakkında 3 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

                      Geçici Madde 2- (Ek: 17/9/2004-5234/ 24 md.)
                      Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili almış oldukları isimler ile tüzük ve senetlerindeki kamu görevlilerinin unvanlarını kullanma hakları saklıdır.

                      Yürürlük
                      Madde 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                      Yürütme
                      Madde 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür